సింహన్ని .........

ఇంగ్లీష్ లో " లయన్" అంటారు

హీందీలో " షేర్ "అంటారు

తేలుగులో " జగన్ " ji అంటారు😍

— Kesagari Madhavi🇮🇳 (@KesagariM) October 4, 2019