కష్టాల్లో ఉన్న టీడీపీకి మన చెయ్యి ఇచ్చి లేపాము - పవన్ సార్ pic.twitter.com/LzpRLUDdU9

— Amar Amar (@amarballa2) February 21, 2024