దావోస్ వెళ్లి పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చే మనిషిని..

దౌర్జన్యాలు చేసే ఒక ఎదవకి సమాధానం చెప్పే స్థితికి తీసుకొచ్చిన

ఈ ఆంధ్రుడంటే కోపం !!

😖😖😖

— 𝒟𝒾𝓋𝓎𝒶 (@Divya_Mudunuri) October 20, 2021