ఇదెందుకు తయారు చేశార్రా 🙄😵‍💫 pic.twitter.com/pIrcECNUbm

— భ్రమయుగవాసి (@gyanachari) December 18, 2022