వెతికితే DGP ఇంట్లో నే గంజాయి దొరుకుద్దేమో అని అనుమానంగా ఉంది 😂 pic.twitter.com/fvnprq2Ndo

— బాబు కోసం (@trollycp) October 20, 2021