పెద్దమ్మాయి పీజీ చేసింది
రొండో అమ్మాయి సివిల్స్ చదివింది
మూడో అమ్మాయి డిగ్రీ చదివింది

ముగ్గురు వాలంటీర్లు గా చేస్తున్నారంట.. అది చూసి వీడికి కడుపు నిండిపోయిందంట

నీయమ్మ ఇదేమి డ్రామా కంపనీరా 😂

pic.twitter.com/QsHZm1XXXO

— బాబు కోసం (@trollycp) February 20, 2024