మన దైవం చంద్రబాబుగారి ఫోటోని తగలబెట్టబోయి తానే తగలబడ్డాడు...🔥🔥

ధర్మం తప్పితే అది నిన్ను దహించివేస్తుంది😡

పసుపు రాసుకో బాగా మండి తరువాత తగ్గిపోద్ది.....

Copied pic.twitter.com/41QSgmCJjf

— Venu M Popuri (@Venu4TDP) October 20, 2021