ఊపింది చాల్లే
నీ డామినేషన్ ఎందసలు
వచ్చి ఒక మూలన కూర్చో రా సిమ్లా ఆపిల్ 😹 pic.twitter.com/FUuR9Qzh9u

— ɴᴀɢᴀʀᴀᴊᴜ ɴᴀɪᴅᴜ (@Bezawada_Alludu) February 18, 2024