డిగ్రీలు పిజిలు చేసి volunteer jobs చేస్తున్నారు 5000 కి

మాకు ah 5000 కూడా ఇచ్చేవాడు లేడు కానీ జగన్ అన్న ఇస్తున్నాడు అందుకే నా ఓట్ జగన్ అన్న కే వేస్తాం - volunteer

Women ☕ pic.twitter.com/hZfGuu9nHp

— Reigning SSMB ☠️ (@Reddyboi2112) February 17, 2024