నువ్వేమో షర్టు మడత పెట్టమన్నావ్ …మా బాబు గారేమో కుర్చీని మడత పెట్టమన్నారు …ప్రజలేమో నీ కుర్చీ నీ లాగి నిన్ను మడత పెట్టడానికి సిద్దం అంటునారు🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CNb4kQ07bR

— Swathi Reddy (@Swathireddytdp) February 16, 2024