nee yavva python .net nerchkovalani trying but kastam anipistundi...andar ela nerchukuntar va asal...online videos susi nerchukodam impossible......net trainer unte seppandi va evarina ..3,4 months la motham nerchukovale